Login Form

โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น

1.1 โครงสร้างภาษาซีเบื้องต้น
      1. โครงสร้างโปรแกรม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
               1.1 Preprocessor Directive ปรีโปรเซสเซอร์ไดเร็กทีฟ
                     -  ทุกโปรแกรมต้องมีส่วนนี้
                     -  ใช้เรียกไฟล์ที่โปรแกรมจะใช้ในการทำงานก่อนการคอมไพล์
                     -  ใช้กำหนดค่าคงที่ให้กับโปรแกรม
                     -  เริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย #
                     -  ที่เราจะใช้บ่อยกันมี 2 directives คือ
                     -  #include ใช้สำหรับเรียกไฟล์ที่โปรแกรมใชในการทำงาน
                     -  #define   ใช้สำหรับกำหนดมาโครที่ให้กับโปรแกรม

                    การใช้ #include
                         
พิมพ์ว่า #include <ชื่อไฟล์หรือ #include “ชื่อไฟล์
                         
โดยที่  < >  จะเรียกไฟล์ใน directory ที่กำหนดโดยตัวคอมไพล์เลอร์
                          “  ”  จะเรียกไฟล์ใน directory ทีทำงานอยู่ในปัจจุบัน
                     การใช้ #define
                         
#define ชื่อ ค่าที่ต้องการ

              1.2 Global Declarations  ส่วนประกาศ
                    -  เป็นการประกาศตัวแปรเพื่อใช้งานในโปรแกรม โดยตัวแปรนั้นสามารถใช้ได้ในทุกที่ในโปรแกรม
                    -  เป็นส่วนที่ใช้ในการประกาศ Function Prototype ของโปรแกรม
                    -  ส่วนนี้ในบางโปรแกรมอาจจะไม่มีก็ได้

               1.3 Main Function ส่วนฟังก์ชั่นหลัก
                    -  ส่วนนี้ทุกโปรแกรมจะต้องมี โดยโปรแกรมหลักจะเริ่มต้นด้วย main() และตามด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิด ‘{’ และปีกกาปิด ‘}’
                    -  ระหว่างปีกกาจะประกอบไปด้วยคำสั่ง(Statement) ต่างๆ ที่จะให้โปรแกรมทำงาน
                    -  แต่ละคำสั่งจะต้องจบด้วยเซมิโคลอน ‘;’ (Semicolon)

              1.4 User Define Function ส่วนกำหนดฟังก์ชันใช้งานเอง
                    -  สร้างฟังก์ชันหรือคำใหม่ ขึ้นมาใช้งานตามที่เราต้องการ
                    -  ระหว่างปีกกาจะประกอบด้วยคำสั่ง(Statement) ต่างๆ ที่จะให้ฟังก์ชันทำงาน
                    -  สามารถเรียกใช้ภายในโปรแกรมได้ทุกที่
                    ตัวอย่าง :
                        #include <stdio.h>
                           
int  function()
                            void main (void)
                            {
                               .............................................
                               statement ;

                               int  function()
                            {
                               statement ;
                               ............................................
                               return (int value) ;
                            }

                 
1.5 Program Comments ส่วนอธิบายโปนแกรม
                      -  ใช้เขียนส่วนอธิบายโปรแกรม (คอมเมนต์)
                      -  ช่วยให้ผู้ศึกษาโปรแกรมภายหลังเข้าใจการทำงานของโปรแกรม
                      -  ส่วนของคำอธิบายจะถูกข้ามเมื่อคอมไพล์โปรแกรม

      2. โปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
               จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน
               1. ส่วนหัวของโปรแกรม(Header file) 
                   - ใช้กำหนดคำสั่งและข้อกำหนดต่างๆที่โปรแกรมจะทำงานตาม
                     #include <stdio.h>

               2. ส่วนของคำสั่งหลัก(Main function) 
                   - ใช้ใส่คำสั่งต่างๆ   
                     main()
                       {   
                         
statement ;
                       }